รถเข็น
In association with
TH | ENG

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

บริษัท Paradigm Pharmaceuticals Inc. เป็นบริษัทจัดจำหน่ายยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โดยมีจุดประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการเสนอผลิตภัณฑ์ที่ช่วยทั้งการป้องกันและการรักษาโรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรคเรื้อรัง  ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มาจากบริษัทข้ามชาติชั้นนำหลายแห่ง และผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ผลิตจากบริษัทในเครือ คือ บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด บริษัท พาราไดม์ฟาร์มา ได้เปิดดำเนินกิจการในสหรัฐอเมริกา และยังมีสาขาอื่นในแถบเอเชียอีกด้วย

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท พาราไดม์ฟาร์มา ได้มีการวางจำหน่ายในโรงพยาบาล ร้านขายยา ทั้งนี้ในส่วนของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเครื่องสำอางได้เพิ่มให้มีการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์โดยเว็บไซต์ ParadigmiStore.com

จริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจ

การรักษากฎระเบียบของบริษัทกำหนดให้ฝ่ายการตลาดและผู้แทนขายไม่ควรส่งเสริมการขายหรือจูงใจแพทย์ หรือเภสัชกรโดยวิธีการที่ไม่เหมาะสม และควรส่งเสริมการขายที่ไม่ผิดจรรยาบรรณ

พนักงานทุกคนต้องลงลายมือชื่อรับทราบ “ประกาศแจ้งกฎระเบียบข้อปฏิบัติของบริษัท” ทุกปี เพื่อยืนยันการรักษากฎระเบียบของบริษัทซึ่งระบุใน "จรรยาบรรณทางธุรกิจ" (หนังสือสีส้ม) นอกจากนี้พนักงานยังต้องมีส่วนในการร่วมฝึกเชิงปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับพฤติกรรมตามจรรยาบรรณต่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข

การบริหารงาน

คณะผู้บริหารของเรา ทั้งฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด ตลอดจนฝ่ายผลิตและฝ่ายควบคุมคุณภาพ ล้วนมีประสบการณ์ยาวนานในสาขานั้น ๆ โดยส่วนใหญ่มีประสบการณ์การทำงานในบริษัทข้ามชาติมามากกว่าสิบปี  การยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรมอย่างสูงของธุรกิจจึงเป็นเงื่อนไขที่เข้มงวดในการจ้างงาน

การดำเนินงานหลัก

Paradigm Pharmaceuticals Inc.

New York City, NY Office:

501 Fifth Ave., Suite 701

New York, NY 10017, USA

Tel: +1-212-370-0181

Paradigm Pharmaceuticals Inc.

Asia Regional Office:

Paradigm Pharma (Thailand) Co., Ltd.

M Thai Tower, 15th Fl. All Seasons Place,

87 Wireless Road, Bangkok 10330, Thailand.

Tel: (662) 685-3000

Fax: (662) 685-3044